Victor SigortaVictor SigortaVictor Sigorta

Tarsim ve Tarım Sigortaları

TARSİM VE TARIM SİGORTALARI

1.Bitkisel Ürün Sigortaları

Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü sistemlerinde; doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan üründe neden olduğu zararlar Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı Yağmur riskinin, kirazda olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı

2.Sera Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar, teminat altına alınmıştır.

Bu sigorta ile risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınmaktadır. Yüksek tüneller için sadece içindeki ürünün ve plastik örtüsünün; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını risklerine karşı sigortası yapılır.

3.Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş hayvanlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

a) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı büyükbaş hayvanlarda:

Genel Şartlar’da A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması ile Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.

b) İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı yerde

Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak kapsama alınır.

c) Yavru Atma Teminatı Kapsamı

Bu teminat, sigortalı büyükbaş hayvanlarda,

Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar, Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, veteriner hekim tarafından yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması, Doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması ile Yavrunun doğumunu müteakip 7 gün içerisinde teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıklardan ölmesi, sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararları kapsar.

4.Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı küçükbaş hayvanlarda meydana gelen zararlar, Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı küçükbaş hayvanlarda;

Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

İşletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; poliçede belirlenen sigortalı yerde

Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera veya meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar isteğe bağlı ek teminat olarak ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilir.

5.Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan, Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarına gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:

Her türlü kaza ve zehirlenmeler, Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınır.

6.Su Ürünleri Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

a) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde,

Genel Şartlar’da A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık, Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.

b) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kafes ve ağlarında,

Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, Kazalar, Predatörler, nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder.

c) Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları, teminat kapsamı dışında olup, teminat; alabalıklar, çipura, levrek, sinarit, granyöz, kırmızı bantlı mercan, sargoz, sivriburun karagöz, minakop, antenli mercan, mandagöz mercan, litrini mercan, trança ve mersin balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde, teminatın başlama evresi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7.Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

a) Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

Fırtına Hortum Yangın Heyelan Deprem Taşıt Çarpması Sel ve Su Baskını Vahşi Hayvan Saldırısı Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

b) Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir.

8.İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları

Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilan ettiği ilçe bazında verim değerleri esas alınarak tespit edilen ilçenin eşik verim değerine kadar teminat altına alır. Sigortalının poliçede belirtilen parseline özgü verim kayıp talepleri dikkate alınmaz.

a) Teminat Kapsamında Olan Haller

Bu sigorta ile, kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.

b) Teminat Kapsamındaki Ürünler

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ve buğday (sertifikalı tohumluk) ürünü teminat kapsamındadır. Bu ürünlerin sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınır. 

Bize Ulaşın

  • Merkez: Sancak Mah. 507 Sk. Tekno Plaza No:14-16/10 Çankaya/Ankara

    Akdeniz Bölge Ofis:
    Kültür Mah. Atatürk Cad. Miskavi Apt. No:56/1 Kat:4/8 Mersin/Türkiye
  • Ankara - 0312 263 20 20 Ankara - 0552 822 86 88
    Mersin - 0324 232 37 37 Mersin - 0552 821 86 88
  • info@arsbroker.com.tr
Canlı Destek
Nasıl yardımcı olabiliriz?